KRITERIJUMI

TWBM Kriterijumi
TOP WOMEN BUSINESS MONTENEGRO
rangira sva nefinansijska privredna društva, registrovana u Crnoj Gori, koja ispunjavaju *Opšte uslove, kao i **Posebne uslove koji podrazumijevaju da mogu biti tretirana kao:
  • PREDUZEĆA U VLASNIŠTVU ŽENA
  • PREDUZEĆA KOJIM UPRAVLJAJU ŽENE
TWBM Kriterijumi
Opšti uslovi
  • Da su preduzeća predala ispravan finansijski izvještaj za prethodnu godinu
  • Da imaju pozitivan kapital
  • Da nijesu bila na listama blokiranih u posljednjih 12 mjeseci, sa blokadom u trajanju duže od jednog dana
  • Da nijesu bila na crnim listama Poreske uprave CG posljednjih 12 mjeseci ili uredno realizuju ugovoreni reprogram
  • Da ostvaruju rezultat u kontinuitetu (ne uzimaju se u obzir rezultati za koje se može utvrditi da su ostvareni jednokratnim poslovnim poduhvatima ili knjigovodstvenim operacijama)
  • Da nijesu registrovana za djelatnost 9200 Kocka i klađenje, niti indirektno povezana sa subjektima iz ove djelatnosti.
Opšti uslovi
Posebni uslovi
  • Primjena definicije MEST IWA 34, međunarodnog dokumenta objavljenog 8. marta 2021. godine od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju – ISO, te 1. jula 2021. u crnogorskom sistemu standardizacije i službenom listu Crne Gore broj 072/21. (Preuzeto iz Uputstva za primjenu MEST IWA 34 Žensko preduzetništvo, Ključne definicije i opšti kriterijumi, izdato od Sekretarijata Savjeta za konkurentnost)
  • Navedene definicije primjenjuju se u mjeri u kojoj to dozvoljavaju javno dostupni raspoloživi podaci o privrednim društvima u Crnoj Gori
Posebni uslovi
(Visited 583 times, 1 visits today)